Uzman kadrosu ile Türkiye genelinde hizmet veren MATEK Periyodik Kontrol, İş hijyeni ölçümleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında TÜRKAK Akreditasyon Belgesine sahiptir.

Deney Laboratuvarı Olarak Faaliyetlerimiz

TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ faaliyetlerimiz;

* Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü:
Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini

* Toz Ölçümü:
Toplam ve Solunabilir Toz Tayini

* Gürültü Ölçümü:
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi,
Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü Seviyesinin Tespiti,

İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini,

Bir İş İstasyonundaki ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini,

Bir İş İstasyonunda ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi – Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi

* Titreşim Ölçümü:
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi,
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

* Aydınlatma Ölçümü:
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

 * Termal Konfor Ölçümü:
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini,
Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi, Termal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmelik

27 Ocak 2023 CUMA tarihinde yürürlüğe giren ‘’İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre;

İş Hijyeni Ölçümlerini ’İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK de belirttiği gibi yasal olarak sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK Akreditasyonuna sahip laboratuvarlar yapabilmektedir.
Yönetmelikte ölçümler ile ilgili işveren sorumlulukları deney personeli özellikleri ve laboratuvar özellikleri açıkça belirtilmektedir.

’İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ Ek-1’de iş hijyeni olarak sayılan parametreler aşağıdaki gibi tarif edilmektedir.

Ek-1 Laboratuvarın İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve/Veya Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması Zorunluluğu Olan Parametre Listesi

İş Hijyeni Ölçümleri Neden Yapılır, Önemi Nedir?

İşyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma işyeri ortam koşullarının zararlı etkilerinden korunması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını İşyeri Ortam Ölçümü, Test ve Analiziyle tespit eder.
İşyeri Ortam Ölçümleri, sadece bakanlık denetimleri veya müfettiş
yoklamalarından başarıyla geçmek için değil; çalışanlarımıza, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırıp sağlıklı, güvenli ve konforlu bir iş deneyimi sunmak için yapılmalıdır.

Ölçüm Parametreleri ve Periyodunun Belirlenmesi

Ölçüm periyodu belirlemek ile ilgili yasal mevzuat yine ‘’İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’’tir.

Madde 5’te belirttiği gibi işveren ölçümleri risk analizine bağlı olarak yaptırmalıdır.

İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik MADDE 5-

(1) İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesinde yer alan fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını, niteliğini ve niceliğini ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini aşağıdaki durumlarda tekrarlar:

  1. a) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla.
  2. b) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
  3. c) İşyerinde iş müfettişlerince gerçekleştirilen teftişlerde istenmesi halinde.

ç) İşyerinde görevli işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini, yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip olmayan laboratuvarlarca yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçları geçersizdir.

(4) İşveren, laboratuvar personeline ön inceleme ve ölçümler süresince eşlik etmesi için iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimini ya da bunların yokluğunda işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan çalışanları görevlendirir.

(5) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinden doğru sonuçları almak için aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

  1. a) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini gerçekleştirecek laboratuvar personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve laboratuvar personelinin çalışan temsilcisi ve çalışanlarla görüşmesini sağlar.
  2. b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını sağlar.
  3. c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

ç) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler hakkında her türlü bilgi ve belgeyi, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvar personeline verir.

(6) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatta saklama süresi belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi en az 10 yıldır.

Ölçüm periyodu iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının görüşüyle tekrarlanabilir.

Kişisel maruziyetlerde veya ortam ölçümlerinde herhangi bir değişiklik olma ihtimali olan durumlarda (yeni cihaz alımı, cihazların yerinin değişmesi, büyük tadilat vb.) ölçümler tekrarlanmalıdır.

Burada termal konfor ölçümünü riskli bir hava koşulunda ölçtürmek ya da her iki mevsim de ölçtürmek işverenin sorumluluğundadır.

Sektörlere Göre Yaptırılması Gereken İş Hijyeni Ölçümleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işletmeler İş
Hijyeni Ölçüm, Test ve analizlerini yaptırmak zorundadır. Ölçülecek parametreler her işletme için farklı olabilir. Ancak sektöre göre önem taşıyan başlıca ölçümler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.