Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği ile Türkiye’de üretilen, ithal edilen veya kullanılan kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin alınması ve kısıtlanmasıyla ilgili prosedürler belirlenmiştir. Bu düzenleme aynı zamanda bazı tehlikeli kimyasal maddelerin izne tabi tutulmasını ve kısıtlanmasını da içerir. Belirli koşullar altında izin verilen kimyasal maddeler, yetkilendirme sürecinden geçerken, bazı maddeler ise kullanımı kısıtlanır veya yasaklanır.

KKDİK Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tüzüğüne dayanır ve Türkiye’deki kimyasal sektörünün güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedefler.

KKDİK yönetmeliğinin temel amacı, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek kimyasal maddelerin kontrol altına alınması ve risklerinin azaltılmasıdır. KKDİK yönetmeliği kapsamında, kimyasal maddelerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi için bir Kimyasal Envanteri oluşturulur. Bu envanter, üreticilerin, ithalatçıların ve kullanıcıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Hizmetimiz, işletmelere kimyasal maddelerin güvenlik ve uyumluluk açısından değerlendirilmesi konusunda uzmanlık sağlamaktadır. Bu hizmet, işletmelerin kimyasal maddelerin potansiyel tehlikelerini anlamalarına ve uygun risk yönetimi önlemlerini belirlemelerine yardımcı olur.

Türkiye’de yılda 1 ton veya daha fazla miktarlarda kimyasal madde imal eden veya Türkiye içerisine ithal eden şirketlerin bunları KKDİK kapsamında kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Kayıt yükümlülüğü, eşyadan salımı amaçlanan yılda 1 ton ve/veya daha fazla miktarlarda bulunan maddeleri içeren eşya üreten veya ithal eden şirketler için de geçerlidir. Aksi halde bu kimyasal maddelerin üretimi ve piyasaya arzları konusunda yaptırımlar söz konusu olacaktır.
KKDİK, kimyasal maddelerin kaydını, değerlendirmesini, iznini ve kısıtlamasını içeren dört ana bileşenden oluşur:

1. Kayıt: KKDİK’e tabi olan kimyasal maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi’ne (KKS) kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt, kimyasal maddenin kullanım amacı, üretim miktarı ve fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikleri gibi bilgilerin toplanmasını içerir.

2. Değerlendirme: Kayıt altına alınan kimyasal maddelerin insan sağlığına, çevreye ve kullanım alanlarına yönelik potansiyel risklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde, kimyasal maddenin tehlikeli özellikleri, maruziyet senaryoları ve risk yönetimi önlemleri analiz edilir.

3. İzin: Bazı tehlikeli kimyasal maddeler için izin gerekliliği bulunmaktadır. Bu maddelerin kullanımı, izin sürecine tabi tutulur ve spesifik koşullar altında sınırlanır.

4. Kısıtlama: Kimyasal maddelerin kullanımında, yerel ve uluslararası düzeyinde kısıtlamalar uygulanabilir. Bu kısıtlamalar, insan sağlığına veya çevreye ciddi zarar veren maddelerin kullanımını sınırlamak veya yasaklamak amacıyla getirilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Hizmetimizle, mevcut verileri analiz ederek ve uygun analitik yöntemler kullanarak kimyasal maddelerin tehlikelerini belirlemekte ve böylece yürürlükteki düzenlemelere uygunluk konusunda rehberlik etmekteyiz. Ayrıca, işletmenize kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili mevzuat gereklilikleri konusunda gerekli bilgileri vermekte ve uygun güvenlik prosedürlerinin uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmaktayız. Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığımızla İşletmelere aşağıdaki danışmanlık konularda destek sağlamaktayız:

Kimyasal maddelerin tehlikelerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması

 • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve başvuruların yapılması
 • Ortak kayıt süreçlerinin yönetimi
 • Tek temsilci atama işlemleri
 • Üçüncü taraf temsilci atama işlemleri
 • Ön-MBDF’lerin sorgulanması ve gerekli durumda başvurularının yapılması
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi stratejilerinin belirlenmesi
 • Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Yasal düzenlemelere uyumluluk konusunda danışmanlık
 • Ürün etiketleme gereklilikleri ve ambalajlama standartları hakkında bilgilendirme
 • Çevresel maruziyet ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi
 • Ek 14’te listesi verilen maddelerin kullanımı/kullanımları için izin başvurusunda bulunma
 • İşletmelerin özel ihtiyaçlarına uygun çözümlerin geliştirilmesi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Hizmetimizle, işletmelere hem iş sağlığı ve güvenliği hem de çevresel koruma açısından uygun ve sürdürülebilir kimyasal yönetimi konusunda bilgili ve uzman bir destek sunmaktayız.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması

Güvenlik bilgi formları, kimyasal madde kullanıcılarına insan sağlığını ve çevreyi korumalarına yardımcı olacak gerekli bilgileri sağlar. KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği kapsamında, Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) hazırlanması, kimyasalların üreticileri, ithalatçıları ve alt kullanıcıları için çok önemli bir gerekliliktir. GBF, belirli bir kimyasal madde veya karışımla ilgili özellikler, tehlikeler, güvenli kullanım ve acil müdahale önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

GBF hazırlama gereklilikleri, özel koşullara ve ilgili kuruluşun rolüne bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte Güvenlik Bilgi Formlarının formatı ve içeriği KKDİK’te belirtilmiştir ve şunları içerir..

 • Tedarikçi hakkında ayrıntılar;
 • KKDİK kayıt numarası (kayıtlı ise) ve ana teknik işlevleri ve kullanımları dahil olmak üzere kimyasalın tanımlanması ve gerekli bileşim detayları;
 • Tehlike sınıflandırması ve etiketleme ile insan sağlığı ve çevre için maruz kalma eşik değerleri hakkında bilgiler;
 • Taşıma ve depolama için tavsiyeler ve maruziyet kontrolleri;
 • İlk yardım, yangınla mücadele, güvenli taşıma; bertaraf ve acil durumlar için önlemler;
 • Madde veya karışımın temel fiziksel ve kimyasal özellikleri (örneğin suda çözünürlük, buhar basıncı, biyolojik olarak parçalanabilirlik), kararlılık ve reaktivite ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. Ayrıca, detaylı toksikolojik ve ekolojik bilgiler; ve

• İlgili düzenleyici bilgiler. Bu, KKDİK kaydının bir parçası olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesinin hazırlanıp hazırlanmadığını ve maddenin KKDİK kapsamında izne veya kısıtlamaya tabi olup olmadığını içerir.

Tehlikeli olarak sınıflandırılmayan ancak belirtilen sınırların üzerinde belirli tehlikeli maddeler içeren karışımlar için, alt kullanıcılar veya distribütörler tarafından talep edilmesi halinde bir güvenlik bilgi formu sağlanmalıdır. Tedarik zincirindeki bir şirket KKDİK gerekliliklerine uygun olarak maruz kalma değerlendirmesi ile birlikte bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirdiğinde, bir maddenin güvenlik bilgi formuna ek olarak ilgili maruz kalma senaryolarının alınması gerekmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal maddenin kullanıcılarına ve ilgili taraflara güvenli kullanım konusunda ayrıntılı bilgi sağlayarak tehlikelerin önlenmesine ve risklerin yönetilmesine yardımcı olur. Güvenlik Bilgi Formları hazırlamaya yönelik özel gerekliliklerin, üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcılar gibi tedarik zincirinde yer alan kuruluşların rol ve sorumluluklarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi

Kimyasal maruziyet risk değerlendirmesi, işyerlerinde kullanılan kimyasal maddelerin çalışanlar ve çevre üzerinde oluşturabileceği potansiyel riskleri belirlemek ve bu risklere karşı uygun önlemleri almak amacıyla yapılan bir süreçtir. Bu değerlendirme, kimyasal maddelerin doğru kullanımı, depolanması, taşınması ve atılmasıyla ilgili politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir adımdır. Kimyasal maruziyet risk değerlendirmesi yapılması ve bu değerlendirmeye dayalı önlemlerin alınması Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik gereği yasal bir gerekliliktir.

KKDİK kayıt sahibi, yılda 10 tonun üzerindeki miktarlarda ve belirli tehlikeli özelliklere sahip maddeler için kayıt sürecinin bir parçası olarak maruz kalma değerlendirmesi ile birlikte bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi hazırlar. Bu değerlendirmenin bir parçası olarak, tescil ettirenler maddenin belirlenen kullanımları için maruz kalma senaryoları geliştirirler. Maddeyi tedarik ettiklerinde, alt kullanıcılara ilgili maruz kalma senaryolarını sağlarlar.

Maruz kalma senaryoları, insan sağlığı ve çevreye yönelik riskleri yeterli şekilde kontrol etmek için operasyonel koşulları ve risk yönetimi önlemlerini tanımlar. Maruz kalma senaryoları, aşağıdakilerin tüm yaşam döngüsünü kapsar:

 • Formülasyon
 • Endüstriyel ve profesyonel son kullanım
 • Tüketici kullanımı
 • Eşyalarda kullanım dahil olmak üzere madde

Bir maruz kalma senaryosunun formatı ve içeriği KKDİK’te belirtilmemiştir ve aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Başlık bölümü
 • Maruziyeti etkileyen kullanım koşulları
 • Maruziyet tahmini (buna risk karakterizasyon oranı da dahil olabilir.)
 • Kullanımlarının maruz kalma senaryosunun sınırları içinde olup olmadığını değerlendirmek için alt kullanıcılara rehberlik

Maruziyet Senaryoları: Kimyasalların Güvenli Kullanımının Sağlanması

Kimyasal maddelerin ve karışımların güvenli bir şekilde taşınmasının ve kullanılmasının önemlidir. Kapsamlı güvenlik bilgileri sağlama taahhüdümüzün bir parçası olarak, işletmelerimize ayrıntılı maruz kalma senaryoları sunuyoruz. Bu maruz kalma senaryoları, işletmelerimizin maddeleri güvenli bir şekilde kullanmaları ve geçerli yönetmeliklere uymaları için gerekli bilgi ve rehberliğe sahip olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Maruz Kalma Senaryoları Size Nasıl Yardımcı Olur?

Maruz kalma senaryoları sağlayarak, uygun risk yönetimi uygulamalarını hayata geçirmenizde yardımcı olmakta ve aşağıdaki faydaları sunmaktadır.

1. Özel Kullanımları Anlamak: Maruz kalma senaryoları maddelerin farklı uygulamalarda veya ortamlarda nasıl kullanılması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Bu, özel kullanımınıza uyan ilgili senaryoları belirlemenize ve ilgili riskleri anlamanıza olanak tanır.

2. Yönetmeliklerle Uyumluluk: Maruz kalma senaryoları, KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) ve diğer ilgili yönetmeliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur. Maruz kalma senaryolarında özetlenen önerilen risk yönetimi önlemlerini izleyerek, mevzuat yükümlülüklerinizi yerine getirmiş olursunuz.

3. Güvenli Elleçleme ve Kullanım: Maruz kalma senaryolarımız, ürünlerimizin güvenli bir şekilde taşınmasını ve kullanılmasını sağlamak için önerilen çalışma koşullarını, maruz kalma kontrollerini ve risk yönetimi önlemlerini içerir. Çalışanların nasıl korunacağı, çevresel salınımların nasıl önleneceği ve potansiyel tehlikelerin nasıl en aza indirileceği konusunda açık talimatlar sağlarlar.

İhtiyaçlarınız için Özelleştirme: Her işletmenin kendine özgü uygulamaları veya kullanım koşulları olabilmektedir. Sağladığımız maruz kalma senaryoları ile gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş senaryolar geliştirmekteyiz.

Güncellenmiş Bilgiler: En son bilimsel bilgileri ve düzenleyici gelişmeleri yansıtmak için maruz kalma senaryolarını düzenli olarak gözden geçirmekte ve güncellemekteyiz. Bu, etkili risk yönetimi için doğru ve güncel bilgilere erişmenizi sağlar.

Kkdik Kapsam Ve Muafiyet Değerlendirme Raporu

KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamaları) yönetmeliği kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde üretilmesini, ithal edilmesini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemeyi ifade eder ve ,şletmeler için çeşitli kapsam ve muafiyetler sunar.

İşletmenizin KKDİK yönetmeliği kapsamında yer alıp almadığını belirlemek, kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yükümlülüklerinizi anlamak için kritik bir adımdır. KKDİK kapsamına giren işletmeler, önceden belirlenmiş bir eşik değeri üzerinde kimyasal madde üretiyor, ithal ediyor veya kullanıyorsa bu düzenlemeye tabi olurlar. İşletmenizin hangi kategoride yer aldığını ve KKDİK’in kapsamına giren kimyasal maddeleri kullanıp kullanmadığınızı belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapmak önemlidir.

KKDİK yönetmeliği, bazı durumlarda işletmelere belirli muafiyetler sunmaktadır. Muafiyetler, işletmelerin belirli kriterleri karşılaması durumunda geçerlidir ve KKDİK yükümlülüklerinden bazılarını veya tamamını ortadan kaldırabilir. Örneğin, işletmeniz mikro işletme olarak kabul ediliyorsa veya KKDİK kapsamındaki kimyasal maddeleri yıllık belirli bir miktarın altında kullanıyorsanız, muafiyetlerden faydalanabilirsiniz. İşletmenizin KKDİK muafiyetlerinden hangilerine uygun olduğunu değerlendirmek, yükümlülüklerinizi belirlemek ve uyum sürecini yönetmek için önemlidir.

Temel Rapor içeriği

1) İşletmenizin faaliyet alanı ve kimyasal maddelerin kullanım amacı.

2) KKDİK yönetmeliğine tabi olup olmadığınızı belirlemek için kimyasal maddelerin türleri ve miktarları hakkında ayrıntılı bilgi.

3) İşletmenizin KKDİK muafiyetlerinden hangilerine uygun olduğunu değerlendiren kriterlere dayalı bir analiz.

4) Muafiyetlerinizi destekleyen belgelerin sunumu.

5) KKDİK’e uyum için gerekli adımları belirlemek ve uyum sürecini yönetmek için öneriler.

İşletmenizin KKDİK kapsam ve muafiyet durumunu değerlendiren bir rapor hazırlamak, KKDİK yönetmeliğine uyum sürecinde önemli bir adımdır. Bu rapor, işletmenizin yükümlülüklerini belirlemenize ve uyum sürecini yönetmenize yardımcı olacaktır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarınca madde, karışım veya eşyalarının kayda tabi olup olmadıkları konusunda bir tespitin yapılması önem arz etmekte olup Bakanlıkça konuya ilişkin onay yazısı verilmemektedir. Profesyonel destek almak ve ilgili uzmanlarımızla işbirliği yapmak, KKDİK uyum sürecinde daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.